dorosefarhangian

سوالات خرداد ماه

1 از آبرفت رودها جلگه ها بوجود می آید. الف :درست ب:نادرست 0/5

بزرگترین دریاچه ی پهناور جهان کدام دریاچه است؟0/5

الف : ارومیه ب : آرال ج : خزر د : هامون

3 کشورهای . . . . . . . . . آسیا و کشور . . . . . . . . . . را خاورمیانه می گویند. 0/5

4 در ضلع شمالی فات ایران رشته کوه . . . . . . . . . و جلگه ی . . . . . . . . . . . قرار دارد. 1

5 مهم ترین عاملی که بر آب و هوای ناحیه ی کوهستانی اثر می گذارد . . . . . . . . . . . است 0/5

6 قله ی زاگرس خشک. . . . . . . . . و قله های زاگرس مرطوب . . . . . . . و . . . . . . . . هستند. 0/5

جمعیت ایران و مساحت آن را بنویسید.

صادرات مهم ناحیه ی کوهستانی را نام ببرید.

فات های آسیا را فقط نام ببرید.

کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه را نام ببرید.

محصوات کشاورزی و دامی ناحیه ی کوهستانی را نام ببرید.

فات را تعریف کنید.

کجا های ناحیه ی کوهستانی جمعیت کم دارند؟ )3 مورد(

بر اساس چه معیارهایی آب و هوای ایران را به 3 قسمت تقسیم کرده اند؟

علل تخریب و نابودی جنگلهای ایران)کوهستانی( را بنویسید.

بندرهای ماهیگیری ناحیه ی خزری را نام ببرید.

عواملی که در ناحیه ی خزری موجب ریزش برف و باران فراوان می شوند ، نام ببرید.

 

صحيح غلط عامل نفوذ سرما و كاهش دما در ناحيه كوهستاني وزش بادهاي سرد آسياي شمالي و سيبري استمهمترين محصول صادراتي كشاورزي ايران خرما استکشت مهم ناحيه خزري برنج است .بافتن قالي و قاليچه در نيمه شرقي ناحيه خزري رواج است بلند ترين قله جهان اورست نام دارد.خط فرضي استوا زمين را به دو نيمكره شرقي و غربي تقسيم مي كندمهمترين محصول كشاورزي ناحيه معتدل خزري خرما است. نام ديگر آب و هواي نيمه بياباني كوهپايه اي است. كشور ما ايران از سززمين هاي بلند جنوب غربي آسيا است. آاناتولي بلند ترين فلات روي زمين است. خط فرضي كه زمين را به دو نيمكره ي شرقي و غربي تقسيم مي كند نصف النهار مبدأ نام دارد‌ارتفاع نقاط مختلف را نسبت به سطح آبهاي بزرگ كره ي زمين اندازه گيري مي كنندتبت بلندترين فلات روي زمين است كه به آن لقب بام دنيا داده اندبه طور كلي در ناحيه بياباني و نيمه بياباني ، مقدار بارندگي كم و دوره گرما طولاني استدر ناحيه معتدل خزري شهرها در فاصله دوري از هم قرار دارندمهم ترين عاملي كه بر آب و هواي ناحيه كوهستاني تأثير مي گذارد عامل دما استبطور کلي مقدار بارش در ناحيه بياباني زياد است علت توسعه صنايع چوب و كاغذ در ناحيه ي خزري فراواني جنگل استمهمترين رود دامنه شمالي البرز سفيد رود استآلودگي هوا كمبود مسكن از مشكلات مهم شهرهاي بزرگ مي باشد. ؟در ناحيه معتدل خزري هر چه از غرب به شرق مي رويم مقدار باران زياد مي شودتنها رود مهم زاگرس خشك كارون است ؟ نزديكترين اقيانوس به ايران هند است ؟ به هواي گرمي كه رطوبت آن زياد با شد (( شرجي ) ) مي گويندكندن بوته ها موجب تخريب خاك مي شود. نزديكترين اقيانوس به ايران ، اقيانوس اطلس است . دين اسلام يكي از عوامل نزديكي كشورهاي خاورميانه به يكديگر است . جاخالي به زمينها يي كه در آن برنج كا شته مي شود ................ مي گويند . مهمترين عاملي که بر آب و هواي ناحيه کوهستاني اثرز مي گذارد عامل ..................... است.باد هايي که از جنوب و جنوب غربي به ايران مي وزد ............................... هستند .بزرگترين درياچه جهان .................... نام داردكشور ايران در قاره .................... واقع است .خطي كه زمين را به دو قسمت مساوي نيمكره ي شمالي و جنوبي تقسيم مي كند ..................نام دارد.به طور كلي به مجموعه ي كشور هاي جنوب غربي آسيا و شمال شرقي آفريقا را در اصطلاح....................گويندارتفاع نقاط مختلف زمين را نسبت به....................... اندازه گيري مي كنندبه هواي گرمي كه رطوبت آن زياد باشد........................ گويند.مهمترين محصول كشاورزي ناحيه پر باران خزري .............................استايران باتوجه به خط استوا در نيمكره ...........................قرار داردسرد ترين ناحيه آب وهواي ناحيه ................................ مي باشد .در ناحيه بياباني و نيمه بياباني رطوبت هوا ...................و گرما ..........................است .دو عامل بارندگي در ناحيه خزري ....................و ............................ مي باشد .از شهرهاي بزرگ و صنعتي ايران مي توان ........................و ......................را نام برد .بلند ترين فلات جهان ……….. نام دارد.مركز استان گيلان……………. ومركز استان گلستان ………….. است .سرزمينهاي همواري كه باشيب ملايم به دريا ويا درياچه ختم مي شود ………… مي گويند.بريدگي هاي كناره خليج فارس .......................... ناميده مي شود.مهم ترين محصول صادراتي كشاورزي ايران ..................................... است.به مجموعه كشورهاي جنوب غربي آسيا و كشور مصردر آفريقا ....................... مي گويند.خليج فارس و درياي عمان به وسيلة ............................ به يكديگر مربوط مي شوند.بزرگترين درياچة داخلي ايران ............................. استبه آب و هواي نيمه بياباني ....................... . نيز گفته مي شوددر بيشتر نواحي بياباني و نيمه بياباني پوشش گياهي .............. وجود دارد .در گذشته ................. . نقش مهمي در تأمين آب نواحي بياباني و نيمه بياباني داشته است .ناحية خزري در شمال ايران و در حاشية درياي .................... قرار داردناحيه معتدل خزري ميان رشته كوه ..................... و درياي ....................... قرار دارد ؟تنگه .................. خليج فارس و درياي عمان را به هم پيوند مي زندخليج فارس و درياي عمان به وسيله ............................... به يکديگر مربوط مي شوند.به هواي گرمي که رطوبت آن زياد باشد ......................... مي گويند .مهمترين محصول صادراتي کشاورزي ايران ................................... است . چهار جوابيبلند ترين قله ايران كدام است . الف :زرد كوه ب :سبلان ج : دماوند قله اورست در كدام فلات قرار دارد . الف : ايران ب : تبت ج : مغولستان نزديكترين اقيانوس به ايران كدام است ؟ اقيانوس آرام اقيا نوس هند اقيانوس اطلسايران در كدام يك از قاره هاي جهان قرار دارد . آسيا اروپا آفريقا آمريكا مهمترين محصول صادراتي ايران چيست؟ گندم ب) خرما ج) برنج د) پسته كدام صنايع جزء صنايع غذايي است؟ ريسندگي ب) فولاد ج) روغن كشي د) صنايع چوبرود هليل رود به كجا مي ريزد؟باتلاق گاوخوني ب) باتلاق جازموريان ج)درياچه هامون د) درياچه اروميهمركز استان مازندران كدام شهر است؟ الف) رشت ب) ساري ج) گرگان د) لاهيجانرود مرزي ايران و جمهوري آذربايجان كدام است؟ جاجرود ارس كارون كر به هواي گرم كه رطوبت آن زياد باشد چه مي گويند؟ خيلي گرم خيلي سرد شرجي خنكبزرگترين درياچه ي جهان چه نام دارد؟ خزر (مازندران) اروميه پريشان بختگانپرجمعيت ترين شهر ناحية معتدل كوهستاني چه نام دارد ؟ اردبيل همدان تبريز زنجانكدام بخش از ناحيه كوهستاني كم جمعيت است؟ شيب هاي تند سنگلاخي دره هاي آبرفتي دامنه هاي كم شيبدر دره هاي زاگرس خشك چه نوع درختي مي رويد؟سوزني برگان پسته كوهي بلوط جنگلهاي تنگكشت چاي در كدام شهر ناحيه خزري صورت مي گيرد؟ لاهيجان چوكا انزلي گرگانمهمترين محصول كشاورزي ناحيه معتدل خزري كداميك از موارد زير است ؟برنج مركبات گندم جوزاينده رود به كجا مي ريزد درياچه خزر خليج فارس باتلاق گاو خوني چازمورياننزديكترين اقيانوس به كشور ايران چه نام دارد ؟ اطلس آرام هند منجمد شماليپرباران ترين ناحيه آب و هوايي ايران ناحيه ......... مي باشد. ناحيه كوهستاني بياباني و نيمه بياباني معتدل خزريجلگه گيلان از آبرفت كدام رود بوجود آمده است . چالوس سفيد رود كارون گرگانكناره هاي خليج فارس و درياي عمان داراي چه نوع آب و هوايي هستند ؟آب و هواي بياباني داخلي آب و هواي بياباني كناره اي آب هواي نيمه بيابانيرشته كوههايي كه از شمال غربي به جنوب شرقي كشيده شده اند چه نام دارند ؟كوههاي البرز كوههاي زاگرس كوههاي آذربايجانبلند ترين فلات آسيا کدام يک از موارد زير مي باشد ؟الف) فلات ايران ب) فلات تبت ج) فلات مغولستان د) فلات آناتوليمهمترين محصول کشاورزي ناحيه خزري کداميک از موارد زير است ؟الف) چاي ب) چغندر قند ج) برنج د) توتونرود هليل رود و هير مند به كجا مي ريزند ؟درياچه اروميه – درياچه هامون درياچه اروميه – باتلاق جازمويانباتلاق گاوخوني – باتتلاق جازموريان باتلاق جازموريان – درياچه هامون تعريفجلگه كشت د يم خور خاورميانه خانه باغ فلات كوتاه جوابسه گياه صنعتي در ناحيه بياباني ونيمه بياباني را نام ببريدخانه باغ در كدام مناطق ايران بيشتر ديده مي شود .نام سه كشور عمدة توليد كنندة نفت در خاورميانه را بنويسيد؟نام سه جزيرة مهم در آبهاي خليج فارس را بنويسيددو مورد از اهميت و فوايد جنگل را بنويسيد.انواع آب و هواي كوهستاني را نام ببريد؟سه شهر پر جمعيت ناحيه ي بياباني و نيمه بياباني كدامند؟كدام بنادر شمالي ايران در كار دريانوردي و حمل و نقل دريايي بين ايران و كشورهاي شمالي ايران از اهميت خاصي برخوردارندبلندترين قله هاي آتشفشاني آذربايجان را نام ببريد .سه مورد از صنايع دستي خزري را نام ببريد ؟دو دشت وسيع ناحيه بياباني و نيمه بياباني كدامند ؟قله ي مهم زاگرس خشك را نام ببريد؟سه شهر صنعتي ناحيه ي معتدل كوهستاني را نام ببريدچرا به در يا چه ي ما زندران دريا مي گويند ؟رودهاي پرآب زاگرس مرطوب رانام ببريدمهمترين رود دامنه شمالي البرز چيست؟ نام ببريد.رود ارس مرز بين کدام کشور هاست ، بنويسيد .زندگي روستايي بر پايه چه عواملي استوار است ؟دو مورد از عواملي كه موجب مي شود ساكنان كشورهاي خاورميانه به هم نزديك باشند را بنويسيد .فلاتهاي بلند آسيا را نام ببريدارتفاع نقاط مختلف زمين را نسبت به چه چيزي اندازه گيري مي كنند ؟ تشريحي1ناحيه كوهستاني ايران از نظر ناهمواري چند بخش است ؟2عامل رشد جمعيت در شهرهاي ناحيه كوهستاني چيست ؟3-دما و بارش در دشت لوت و دشت كوير چگونه است ؟ 4-آب و هواي شرجي چه نوع آب و هوايي است ؟5-زاگرس مرطوب چيست ؟6-چرا صنعت در ناحيه خزري از نظر تامين مواد اوليه وابسته به كشاورزي و جنگل است ؟7-بين درجه حرارت و ارتفاع چه ارتباطي وجود دارد ؟8-دو ويژگي درختان بياباني و نيمه بياباني را بنويسيد؟9-از خصوصيات مهم ناحيه معتدل خزري دو مورد بنويسيد؟10-استپ چه نوع پوشش گيا هي است ؟11-دومورد ازاهميت خليج فارس را بنويسيد ؟12-چرا از اوايل بهار تا اوايل پاييز صيد ماهي در درياي خزر ممنوع مي شود؟13-دامها چگونه باعث نابودي و از بين رفتن جنگلها و مراتع مي شوند؟ 14-در دره هاي آبرفتي ناحيه کوهستاني چه محصولاتي کشت مي شود ؟15-دو مورد از اهميت ايجاد راه را بنويسيد ؟16-دو مورد از اهميت خليج فارس را براي کشور ما بنويسيد17-چرا رودها ئي که در ناحيه بياباني و نيمه بياباني جريان دارند اغلب شور است ؟18-صيد ماهي خاويار براي کشور ما چه اهميتي دارد؟19-از عواملي که در آب و هواي ناحيه خزري موثرند دو مورد بنويسيد؟20-عواملي كه در ناحيه ي خزري موجب ريزش باران فراوان مي شود را نام ببريد ؟21-كشت ديم چه نوع كشتي است بنويسيد.

درس اول: اهمیت تاریخ

1 تاریخ سرگذشت کیست(تعریف تاریخ) ؟

2 در تاریخ ، ما با چه کسانی و چه چیزهایی آشنا می شویم ؟

3 مهمترین فایده ی مطالعهی تاریخ چیست؟

4 مابا مطالعه تاریخ چه چیز بیشتر اهمیت دارد؟

5 در مطالعه تاریخ چه چیز بیشتر اهمیت دارد؟

6 قران کریم جگونه مارا به تفکر درباره ی گذشتگان دعوت کرده است؟

7 مورخان چه کسانی هستند؟

8 هنگام بررسی تاریخ مورخان بیشتر به چه چیزهایی توجه می کنند؟چرا؟

9 براساس مطالعات مورخان ، انسان ها چه مراحلی را در زندگی خود طی می کنند؟

10 مورخان چگونه از وضع زندگی گذشتگان آگاه می شوند؟

11 دربارخی یکی از اثار تاریخی که می شناسید(ترجیحا در محل زندگی خود با زادگاه خود)به اختصار توضیج دهید؟

12چهارمورد ازفایده ها و اهمیت مطالعه ی تاریخ را نام ببرید.

درس دوم : انسان های اولیه چگونه می زیستند ؟

1 چرا کوچ نشینان هموار از جایی به جای دیگر می رفتند؟

2 چرا به کوچ نشینان این لقب (کوچ نشینی ) را داده اند؟

3 کار اصلی کوچ نشینان چه بود؟

4 کوچ نیشینان چه حیواناتی را پرورش دادند و چه استفاده ای از آن ها کردند؟

5 زندگی کوچ نشینان به چه چیزی بستگی داشت و چه خطری آن ها را تهید می کرد؟

6 کوچ نشینان چگونه مسکن خود را می ساختند و چرا به آن ها چادر نشین می گفتند؟

7 چادر کوچ نشینان چگونه تهدید می شد و چادر نشینی چه امکانی به آن ها می داد؟

8 کوچ نشینان به چه دسته هایی تقسیم می شدند و این دسته ها چه خصوصیاتی داشتند؟

9 مهمترین ویژگی های زندی قبیله ای چه بود؟

10 قبیله ها همواره با چه خطراطی روبه رو بودند و چرا بین آن ها جنگ در می گرفت؟

11 مهمترین افتخار مردمان یک قبیله چه بود و چه عاملی کوچ نشینان را شجاع ، صبور و مقاوم بر می آورد؟

12 چه خطراطی زندگی کوچ نشینان را تهدید میکرد و چرا آن ها تمیم به زندگی در کنار آب های دائمی گرفتند ؟

13 در روزگار کوچ نشینان ، جنگاوری در زندگی مردم اهمیت بسیار داشت. به نظر شما در روزار ما چه چیزی مهم تر است؟ چرا؟

درس سوم: روستا ها چونه به وجود آمدند؟1 چرا کوچ نشینان پس از روی آوردن به زندگی یکجا نشینی ، دیگر با تغییر فصل محل زندی خود را تغییر نمی دادند؟2 یکجانشینان خانه های خود را چگونه می ساختند؟3 مهمترین عامل رونق زندگی یکجانشینی چه بود؟ و آنها چگونه غذای خود را تامین میکردند؟4چرا کجا نشینان خانه های خود را در کنار مزرعه ها می ساختند؟5 یکجا نشینان چگونه زمین های خود را شخم میزدند؟6 روستاها چگونه به وجود آمدند؟7 چرا روستانشینان خانه های خود را نزدیک یکدیگر می ساختند؟8 ریش سفیدچه کسی بود و چگونه انتخاب می شد؟ وظایف او را بنویسید.9 مهمترین عامل اختلاف روستانشینان چه بود و چه کسی مسئول حل این اختلافات بود ؟10 وظیفه اصلی ریش سفید چه بود و چه عامل موجب احترام بیشتر روستانشینان نسبت به او می شد؟11 مهمترین اختراعات انسان های قدیم و نتیجه آنها را بنویسید. 12 زندگی روستانشینی چه چیزهای به انسان ها آموخت؟13 تفاوت های زندگی کوچ نشینی و یکجانشینی را بنویسید. درس چهارم : شهر ها و کشورهای دنیای قدیم (1) نخستین شهرها در کجاها و چگونه پدید آمدند؟ خصوصیات زندگی شهری (نحوه ی تقسیم کار) را بنویسید. حکومت شهر به دست چه کسی بود و چه وظایفی داشت ؟ بین النهرین یعنی چه و به کجا گفته می شود؟ کشور سومر در کجا و چگونه پدید آمد؟ شهر اور متعلق به چه کشوری بود؟ درباره ی آن توضیح دهید. سومری ها چرا و چگونه موفق به اختراع خط شدند؟ نتایج اختراع خط را بنویسید. دوره تاریخی زندگی انسان با چه اختراعی آغاز شد؟ کشور سومر چرا و توسط چه کسانی تصرف شد؟ شهر بابل توسط چه کسانی بنا شد ؟ چرا اداره شهر بابل کار آسانی نبود و این مشکل توسط چه کسانی و چگونه برطرف شد؟ حمورابی چه کسی بود و چه کار کرد؟ بابلی ها برای نوشتن قوانین خود ، خط را از که آموختند؟ آشوری ها چگونه قومی بودند؟ و چه اقداماتی کردند؟ پایتخت آشورچه شهری بود و توسط چه کسانی تصرف شد؟ شهر کهن جیرفت و شهر سوخته در کجا واقع شدند؟ ویژگی ها و دستاورد های آن را بنویسید. درس پنجم : شهر ها و روستاهای دنیای قدیم (2)1- چه عامل سبب پیدایش روستاها در کنار رود نیل شد و مهمترین آن ها چه روستایی بود ؟2- روستای تب در کجا پدید آمد و چگونه به شهری بزرگ تبدیل شد ؟3- بیشترین معبد های کشور مصر در کچا قرار داشت ؟4- حاکمان شهر تب معبد ها و آرامگاه های خود را چگونه و در کجا می ساختند ؟5- لقب حاکمان مصر چه بود و چرا مردم به قیام علیه آنان می پرداختند ؟6- کدام یک از پیامبران الهی در مصر به سر می بر دند ؟7- حضرت موسی در کجا و چرا به پیامبری برگزیده شد و چه درخواستی از فرعون کرد ؟8- آسیه که بود و چه کرد ؟9- چرا فرعون تصمیم به نابودی حضرت موسی و یارانش گرفت ؟ عاقبت آن ها ( حضرت موسی و فرعون ) را بنویسید .10-ایلامی ها در کجا و چگونه زندگی می کردند ؟11-ایلامی ها شهر ها و قلعه های خود را در کجا ( و چرا ) می ساختند ؟12-پایتخت ایلام کجا بود؟ و چه خصوصیاتب داشت ؟13-شهر شوش چرا توسط چه کسانی ویران شد ؟14-کشور لیدی در کجا و چگونه پدید آمد و شغل مردم آن چه بود ؟15-چرا مردم لیدی در بازرگانی موفق تر از مردم شهر های دیگر بودند ؟16-چرا مردم لیدی اقدام به زدن سکه طلا و نتیجه این کار چه بود ؟17-پابتخت مردم لیدی چه نام داشت و علت زیبایی آن چه بود ؟18-بازرگانان کشور لیدی بیشتر با چه کشور هایی رایطه داشتن ؟19-دو اقدام مهم مردم لیدی چه بود ؟20-کشور فنیقیه در کجا واقع شده بود و مردم آن به چه کاری مشغول بودند؟21-فنیقی ها چه چیزهایی را از مردم لیدی و سایر کشور ها آموختند و مهمترین اخترع آن ها چه بود ؟22-شغل مشترک مردم یونان ، فنیقیه و لیدی چه بود ؟23-چند تا از کشور هایی را که توسط ایرانیان تصرف شد نام ببرید.24-به نظر شما چه رنگی بیش از همه به جهان روشنایی بخشیده است ؟ چرا ؟ (اختیاری – امتیازی) درس شش : آریایی ها چه کسانی بوند؟1 آریایی ها چگونه اقوامی بودندو در کجا زندگی می کردند؟2 آریایی ها چند هزار سال پیش و از کجا اغاز به مهاجرت کردند؟3 علل مهاجرت آریایی ها را بنویسید.4 قبل از ورود آریایی ها چه کسانی در فلات ایران زندگی می کردند؟5 چرا فلات از هر جهت برای سکونت آریایی ها مناسب بود؟6 آریایی ها سرزمینی را که به آن وار شده بودندچه نامیدند؟7 آریایی های مهاجر به ایران شامل چه اقوامی بودند؟ و در کجاها ساکن شدند؟8 آریایی ها پس ازساکن شدن درایران چگونه به زندگی خود ادامه دادند(درکجا ها زندگی وبه چه کاری مشغول شدند)؟9 پیامبر مردم ایران باستان چه کسی بود ، مردم را به چه اموری دعوت می کرد؟10 درباره ی زندگی زرشت و آیین زرتشتیان تحقیق کنید. (اختیاری _ امتیازی) درس هفتم : نخستین حکومتی که ایرانیان به وجود آوردند !1- بین ماد ها خانواده از چه جایگاه و آهمیتی بر خوردار است؟2- دیااکو که بود و چرا مورد توجه مردم قرار گرفت؟3- مادها با چه مشکلاتی روبه رو بودند و سرانجام برای رفع مشکلات خود چه تصمیمی گرفت؟4- دیااکو چگونه به فرمانروایی ماد ها برگزیده شد و کجا را پایتخت خود قرار داد و آن را چه نامید ؟5- هگمتانه یعنی چه ودر کجا قرار دارد ؟6- همسایگان ماد ها چه کسانی بودند و ماد ها به تقلید از ایشان چه کردند ؟7- دلیل و نتایج قدرتمند شدن ماد هد را بنویسید .8- پس از سقوط آشور حکومت ماد با چه کشور هایی همسایه شد ؟9- دلایل ضعیف شدن حکومت ماد ها را بنویسید .10-دلایل و نتایج نارضایتی پارس ها در حکومت ماد ها را نام ببرید . درس هشت : حکومت هخامنشی چگونه به وجود آمد ؟1- پارس ها در کجا ساکن شدند ؟ وب هچه کاری مشغول شدند ؟2- بزرگترین قبیله ی پارس ها چه قبیله ای بود و ریاست آن با چه کسی بود ؟3- تصرف شمال خوزستان برای پارس ها و هخامنشیان ، چه نتایجی داشت ؟4- کوررش چه کسی بود و چگونه به حکومت ماد پایان داد ؟5- چه کشور هایی و چرا از تصرف ماد به دست کورش به وحشت افتادند و چه کار کردند ؟6- چرا کورش اقدام به تصرف لیدی و بابل کرد ؟ نتیجه تصرف آن ها را بنویسید .7- حکومتی که کورش به وجود آورد چه نامیده می شد و چرا ؟ او چگونه فردی بود ؟ سرانجام او را بنویسید .8- نام پسران کورش چه بود ؟ کدام یک جانشین پدر شد و چرا دستور قتل برادر خود را صادر کرد ؟9- کمبوجیه پس از قتل بردیا کجا را تصرف کرد و چرا تصمیم گرفت به ایران بازگزدد ؟ عاقبت او را بنویسید .10-گئومات چه کسی بود و چه کار کرد ؟ عاقبت او را بنویسید .11-بزرگان پارسی چگونه و به فرماندهی چه کسی گئومات را به قتل رساندند ؟ سوالات درس تاریخ پایه ی اول راهنماییدرس نه : اوضاع اداری و همسایگان ایران در زمان هخامنشیان1- پس از قتل گئومات چه قیام ها ودشواریهایی و در چه نظقه علیه هخامنشیاه رخ داد و چه کسی بر آن ها غلبه کرد ؟2- کتیبه بیستون به دست چه کسی و درباره چه اموری نوشته شده است ؟3- اقدامات داریوش برای اداره امور کشور و قلمرو هخامنشیان را توضیح دهید .4- شهربان چه کسی بود و چه وظیفه ای داشت و چه کسانی در کار ها به کمک می کردند ؟5- داریوش چرا و چگونه شهر بان ها را کنترل می کرد ؟6- درباره چاپار و چاپارخانه و وظایف آن ها توضیح دهید .7- چرا هخامنشیان چندین شهر را برای پایتختی خود برگزیده بودند ؟8- نام پایتخت های هخامنشیان و زمان استفاده از هر یک را بنویسید .9- معروف ترین پایتخت هخامنشیان کجا بود و به دستور چه کسی و چگونه ساخته شده بود ؟10-مهمترین همسایه غربی ایران در زمان هخامنشیان چه کشوری بود؟11-شهرهای یونانی چگونه اداره می شدند ؟ دو شهر مشهور آن ها را نام ببرید .12-چه تفاوتی بین حکومت و مردم اسپارت و آتن وجود داشت ؟13-آتنی ها بیشتر به چه چیزهایی علاقمند بودن ؟ معروف ترین دانشمندان آن ها را نام ببرید .14-آتنی ها چه کسانی را و چرا به بردگی می گرفتند؟15-رابظه هخامنشیان و یونانی ها چگونه بود؟نتیجه آن را بنویسید . درس 10-چرا هخامنشیان سرنگون شدند؟چرا هخامنشیان کم کم به فساد دچار شدند؟چه عاملی موجب افزایش کشتار در دربار و قتل شاهان و شاهزادگان هخامنشی شد ؟چرا به تدریج افرادی نالایق و ضعیف به پادشاهی هخامنشیان رسید ند و نتیجه آن چه بود ؟کدام بک از ملل زیر سلطه هخامنشیان و چرا دست به شورش زدند؟نتیجه این شورشها را بنویسید .دلایل و نتبجه اطاعت نکردن شهربان ها از حکومت هخامنشی را بنویسید .چند مورد از مهمترین علل ضعف و سرنگونی هخامنشیان را بنویسید .اسکندر چه کسی بود .و چگونه توانست بر یونان مسلط شود ؟اسکندر چرا و به چه بهانه ای یونانی ها را برای حمله به ایران تحریک کرد؟هدف یونانی ها از همراهی با اسکندر در حمله به ایران چه بود ؟اسکندر در زمان کدام پادشاه هخامنشی به ایران حمله کرد و نتیجه آن چه بود؟آریوبرزن چه کسی بود و چه کار کرد ؟سرانجام او را بنویسید.اسکندر علاوه برایران چه جاهایی را تصرف کرد ؟ عاقبت او را بنویسید .پس از مرگ اسکندر قلمرو او به چه قسمت هایی تقسیم شد و ایران سهم چه کسی شد ؟کدام یک از قسمت های قلمرو اسکند ر مهمتر بود ؟ چرا؟سلسله سلوکی توسط چه کسانی تشکیل شد و آنها چه سیاستی را و چرا در ایران پیش گرفتند ؟شهرهای سلوکیان محل استقرار چه کسانی بودو بیشتر در چه مسیری قرارداشتند ؟درباره مسیرو اهمیت جاده ابریشم توضیح دهید . درس 11-اشکانیان بیگانگان را از ایران بیرون راندند.پارت ها از چه نژادی بودند و در کجا سکونت داشتند ؟ شغل و خصوصیان آن ها را بنویسید .ارشک ( اشک ) چه کسی بود و در کجا زندگی می کرد؟ علل اهمیت ناحیه زندگی او و خانواده اش را بنویسید .چرا سلوکیان پیوسته درصدد جلب رضایت و دوستی با پارت ها بودند؟پس از مرگ اسکندر چه اختلافاتی بین سلوکیان پدید آمد ؟نتیجه آن را بنویسید .بنیان گذار اشکانیان چه کسی بود و با استفاده ازر چه فرصتی و چگونه موفق به تاسیس حکومت اشکانیان شد ؟لقب جانشینان اشک چه بود و خاندان های بزرگ ایرانی چگونه و به چه شرطی به آن ها کمک می کردند؟چرا مبارزه اشکانیان علیه سلوکیان بیش از صد سال طول کشید و نتیجه این مبارزات چه بود ؟کدام یک از پادشاهان اشکانی موفق به کشتن پادشا سلوکیان شد ؟اقدامات مهرداد دوم را بنویسید .( ونیز علت انتقال پایتخت را )مهمترین همسایگان ایران در زمان اشکانیان را نام ببرید .حکومت کوشانیان در کدام قسمت ایران تاسیس شد و چه دینی داشت ؟دولت روم در کجا تاسیس شد و چگونه با اشکانیان همسایه شد ؟لقب پادشاهان روم چه بود و چرا میان رومی ها و اشکانیان جنگ های خونینی در گرفت ؟ نتیجه آن ها را بنویسید.چرا رومی ها در بیش تر جنگ ها از اشکانیان شکست می خوردند؟سورنا چه کسی بود و چه کارب کرد ؟برده ها چراو به رهبری چه کسی علیه رومی ها شورش کرند ؟ نتیجه آن را بنویسید.حضرت عیسی در کجا و با چه هدفی ظهور کرد ؟رابطه بین گزینه ها را پیدا کنید و با خطی به یکدیگر وصل نمایید :اشک به قتل رسانید ن پادشاه سلوکیانفرهاد دوم وسعت بخشیدن به قلمرو اشکانیانمهرداد دوم رئیس قبیله پارتسورنا جنگ با کراسوس سردار رومیاسپارتاکوس قیام بردگان علیه رومی ها درس 12- چرا حکومت اشکانی منقرض شد ؟1. علل افزایش قدرت و نفوذ خاندان های ایرانی در عصر اشکانیان را بنویسید .2. در زمان اشکانیان چه مجلس هایی و چرا به وجود آمدند و کار هر یک چه بود ؟3. در مواقع مهم اعضای دو مجلس .............و شاهی ، با هم جمع می شوند و مجلسی به نام ......را تشکیل می دادند.4. در اواخر دوره ی اشکانی ، چه مسائلی موجب کشمکش و خونریزی و ضعف و آشفتگی اوضاع شد ؟5. در زمان اشکانیان چه دین هایی و در کدام نواحی ایران وجود داشت ؟6. در دوره ی اشکانیان دین بیشتر مردم ایران چه بود ؟7. چرا روحانیون زرتشتی از شاهان اشکانی ناراضی بودند ؟8. چه عوامل موجب نگرانی و نارضایتی مردمم ، بزرگگان و روحانیون زرتشتی از اشکانیان شده بود ؟9. اردشیر بابکان فرمانروای کجا بود و چرا روحانیون زرتشتی به حمایت از او پرداختند؟10. آخرین پادشاه اشکانیان توسط چه کسی مغلوب ، و این سلسله پس از چند سال حکومت منقرض شد ؟11. شاهان اشکانی به مسائل ..........کشور توجه زیادی نداشتند .12. رابطه ی بین گزینه ها را پیدا کنید و با خطی به یک دیگر وصل نمایید :بودایی مغرب ایرانمسیحی جنوب ایرانزردشتی فارس و آذربایجان مشرق ایران درس 13- تاسیس سلسله ی ساسانی1. درباره اردشیر و خاندان او و علت فدرت گرفتن آن ها توضیح دهید .2. اردشیر چگونه به فرمانروایی پارس رسید و چه کسی و چرا از به قدرت رسیدن او نگران شد ؟3. اردشیر چه قولی به روحانیون زردشتی داده بود ؟4. چرا بزرگان حاضر به همکاری با اردشیر در قیام علیه اشکانیان شدند؟5. چرا اردوان به جنگ اردشیر رفت و نتیجه جنگ آن ها چه بود ؟6. علت ناگذاری سلسله ی ساسانی به این نام را بنویسید .7. اردشیر چگونه حکومتی بزرگ و قدرتمند به وجود آورد ؟8. اهداف اردشیر از ایجاد سپاه دائمی چه بود ؟9. اردشیر برای جلب رضایت موبدان زردشتی چه اقداماتی کرد ؟10. تاسیس سلسله ی ساسان چه تحولاتی در امور دینی زردشتیان ایجاد کرد؟11. مانی چه کسی بود و چه کار کرد ؟12. کتاب معروف مانی چه نام داشت و چگونه نوشته شده بود؟13. چه کسانی به طرفداری از مانی پرداختند و لقب پیروان او چه بود؟14. چه کسانی و چرا به مخالفت با آیین مانی پرداخیتند ؟ سرانجام مانی را بنویسید .15. در اوایل حکومت ساسانیان چه دین هایی در ایران رواج داشت ؟16. از چه زمانی آیین زردشتی به دین رسمی کشور تبدیل شد ؟17. چگونه مسیحین به دین رسمی رومی ها تبدیل شد ؟18. چرا کنستانیتین پایتخت خود را به شهر قسطنطنیه منتقل کرد ؟ نتایج این اقدام او را بنویسید.19. امپراطوری روم چگونه به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد ؟20. در دوره ی ساسانیان ، روابط ایران و روم شرقی چگونه بود ؟چرا؟21. همسایگان ایران در زمان ساسانیان را نام ببرید.22. دولت حیره چگونه به وجود آمد و وظیفه آن چه بود ؟23. همسایه شرقی ایران در زمان ساسانیان چه کشوری بود و روابط ایران با آن کشور چگونه بود؟24. رابطه بین گزینه های الف و ب را پیدا کرده و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید :الف – محل عبادت زردشتی ها – یکی از علل جنگ میان ایران و روم – اردشیر –شاپوراول – کنستانتین – همسایه جنوبی ایران ب- آیین جدید مانی - آتشکده ها – تشکیل سپاه دائمی – ارمنستان – رسمی کردن مسیحیتدر روم – حکومت حیره25. سه مورد از مهمترین تفاوت های حکومت ساسانیان با حکومت اشکانیان را بنویسید .( مقایسه درس 12 و 13 ) درس 14- وضع ایران در زمان ساسانیان چگونه بود؟1. نام پایتخت معروف ساسانیان چه بود و در کجا قرارداشت ؟2. تیسفون چگونه شهری بود ومعروف ترین بنای آن چه نام داشت ؟3. کاخ کسری چگونه کاخی بود و چه کسانی در آن زندگی می کردند؟4. شاهان ساسانی ، مالیات های گرفته شده از مردم را صرف جه اموری می کردند؟5. ساسانیان مردم را به چند طبقه تقسیم می کردند؟ آن ها را نام ببرید.6. در زمان ساسانیان ، طبقه اشراف از چه امتیازاتی برخوردار بودند؟7. اشراق یا بزرگان عصر ساسانی به چند دسته تقسیم می شدند ؟ آنها رانام برده و وظیفه ی هر یک را بنویسید .8. در زمان ساسانیان ، طبقه دوم شامل چه کسانی می شد و این طبقه به چه دسته هایی تقسیم می شد و افراد آن از چه چیزی محروم بودند؟9. درزمان ساسانیان ، پرداخت مالیات ها برعهده چه کسانی بود و صرف چه اموری می شد ؟10. علت نارضایتی بیشتر مردم از پادشاهان ساسانی چه بود؟11. تکالیف و حقوق طبقه اشراف و بزرگان را با طبقه مردم معمولی ، در عصر ساسانیان ، با یکدیگر مقایسه کنید .12. جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید : الف – معروف ترین بنای تیسفون ............بود. ب - در دوره ساسانیان مردم به دو طبقه ........... و .............تقسیم می شدند . ج - روحانیون زردشتی اداره ی ............و ...............را برعهده داشتند .13. کدام یک از گزینه های زیر با هم ارتباط دارند ؟موبدان محرومیت از درس خواندن کارمندان حکومت جنگاوران روحانیون زردشتیدبیران فرماندهان سپاهکشاورزان و پیشه وران پرداخت مالیات نگهداری حساب ها دفاع از مرزها اداره آتشکده ها درس 15- سقوط دولت ساسانی1. مشهورترین پادشاه ساسانی چه کسی بود ؟ اقدامات او را بنویسید .2. چه کسی علیه خسرو پرویز شورش کرد ؟نتیجه جنگ آن ها را بنویسید.3. خسرو پرویز چگونه موفق به شکست بهرام چوبین شد ؟4. پیامبر اسلام چه نامه ای به خسرو پرویز نوشت و واکنش وی چه بود؟5. چرا خسرو پرویز به روم لشکر کشید و این لشکر کشی چه نتایجی داشت ؟6. رومیان با استفاده از چه فرصتی به ایران حمله کردند


سوالات تاریخ اول راهنمایی درس اول: اهمیت تاریخ 1 تاریخ سرگذشت کیست(تعریف تاریخ) ؟ 2 در تاریخ ، ما با چه کسانی و چه چیزهایی آشنا می شویم ؟ 3 مهمترین فایده ی مطالعه تاریخ چیست؟ 4 ما با مطالعه تاریخ چه چیز بیشتر اهمیت دارد؟ 5 در مطالعه تاریخ چه چیز بیشتر اهمیت دارد؟ 6 قران کریم جگونه ما را به تفکر درباره ی گذشتگان دعوت کرده است؟ 7 مورخان چه کسانی هستند؟ 8 هنگام بررسی تاریخ مورخان بیشتر به چه چیزهایی توجه می کنند؟چرا؟ 9 براساس مطالعات مورخان ، انسان ها چه مراحلی را در زندگی خود طی می کنند؟ 10 مورخان چگونه از وضع زندگی گذشتگان آگاه می شوند؟ 11 دربارخی یکی از اثار تاریخی که می شناسید(ترجیحا در محل زندگی خود با زادگاه خود)به اختصار توضیج دهید؟ 12چهارمورد ازفایده ها و اهمیت مطالعه ی تاریخ را نام ببرید. درس دوم: انسان های اولیه چگونه می زیستند ؟ 1 چرا کوچ نشینان هموار از جایی به جای دیگر می رفتند؟ 2 چرا به کوچ نشینان این لقب (کوچ نشینی ) را داده اند؟ 3 کار اصلی کوچ نشینان چه بود؟ 4 کوچ نیشینان چه حیواناتی را پرورش دادند و چه استفاده ای از آن ها کردند؟ 5 زندگی کوچ نشینان به چه چیزی بستگی داشت و چه خطری آن ها را تهید می کرد؟ 6 کوچ نشینان چگونه مسکن خود را می ساختند و چرا به آن ها چادر نشین می گفتند؟ 7 چادر کوچ نشینان چگونه تهدید می شد و چادر نشینی چه امکانی به آن ها می داد؟ 8 کوچ نشینان به چه دسته هایی تقسیم می شدند و این دسته ها چه خصوصیاتی داشتند؟ 9 مهمترین ویژگی های زندی قبیله ای چه بود؟ 10 قبیله ها همواره با چه خطراطی روبه رو بودند و چرا بین آن ها جنگ در می گرفت؟ 11 مهمترین افتخار مردمان یک قبیله چه بود و چه عاملی کوچ نشینان را شجاع ، صبور و مقاوم بر می آورد؟ 12 چه خطراطی زندگی کوچ نشینان را تهدید میکرد و چرا آن ها تمیم به زندگی در کنار آب های دائمی گرفتند ؟ 13 در روزگار کوچ نشینان ، جنگاوری در زندگی مردم اهمیت بسیار داشت. به نظر شما در روزار ما چه چیزی مهم تر است؟ چرا؟ درس سوم: روستا ها چونه به وجود آمدند؟ 1 چرا کوچ نشینان پس از روی آوردن به زندگی یکجا نشینی ، دیگر با تغییر فصل محل زندی خود را تغییر نمی دادند؟ 2 یکجانشینان خانه های خود را چگونه می ساختند؟ 3 مهمترین عامل رونق زندگی یکجانشینی چه بود؟ و آنها چگونه غذای خود را تامین میکردند؟ 4چرا کجا نشینان خانه های خود را در کنار مزرعه ها می ساختند؟ 5 یکجا نشینان چگونه زمین های خود را شخم میزدند؟ 6 روستاها چگونه به وجود آمدند؟ 7 چرا روستانشینان خانه های خود را نزدیک یکدیگر می ساختند؟ 8 ریش سفیدچه کسی بود و چگونه انتخاب می شد؟ وظایف او را بنویسید. 9 مهمترین عامل اختلاف روستانشینان چه بود و چه کسی مسئول حل این اختلافات بود ؟ 10 وظیفه اصلی ریش سفید چه بود و چه عامل موجب احترام بیشتر روستانشینان نسبت به او می شد؟ 11 مهمترین اختراعات انسان های قدیم و نتیجه آنها را بنویسید. 12 زندگی روستانشینی چه چیزهای به انسان ها آموخت؟ 13 تفاوت های زندگی کوچ نشینی و یکجانشینی را بنویسید. درس چهارم : شهر ها و کشورهای دنیای قدیم (1) 1- نخستین شهرها در کجاها و چگونه پدید آمدند؟ 2- خصوصیات زندگی شهری (نحوه ی تقسیم کار) را بنویسید. 3- حکومت شهر به دست چه کسی بود و چه وظایفی داشت ؟ 4- بین النهرین یعنی چه و به کجا گفته می شود؟ 5- کشور سومر در کجا و چگونه پدید آمد؟ 6- شهر اور متعلق به چه کشوری بود؟ درباره ی آن توضیح دهید. 7- سومری ها چرا و چگونه موفق به اختراع خط شدند؟ 8- نتایج اختراع خط را بنویسید. 9- دوره تاریخی زندگی انسان با چه اختراعی آغاز شد؟ 10- کشور سومر چرا و توسط چه کسانی تصرف شد؟ 11- شهر بابل توسط چه کسانی بنا شد ؟ 12- چرا اداره شهر بابل کار آسانی نبود و این مشکل توسط چه کسانی و چگونه برطرف شد؟ 13- حمورابی چه کسی بود و چه کار کرد؟ 14- بابلی ها برای نوشتن قوانین خود ، خط را از که آموختند؟ 15- آشوری ها چگونه قومی بودند؟ و چه اقداماتی کردند؟ 16- پایتخت آشورچه شهری بود و توسط چه کسانی تصرف شد؟ 17- شهر کهن جیرفت و شهر سوخته در کجا واقع شدند؟ ویژگی ها و دستاورد های آن را بنویسید. درس پنجم : شهر ها و روستاهای دنیای قدیم (2) 1- چه عامل سبب پیدایش روستاها در کنار رود نیل شد و مهمترین آن ها چه روستایی بود ؟ 2- روستای تب در کجا پدید آمد و چگونه به شهری بزرگ تبدیل شد ؟ 3- بیشترین معبد های کشور مصر در کچا قرار داشت ؟ 4- حاکمان شهر تب معبد ها و آرامگاه های خود را چگونه و در کجا می ساختند ؟ 5- لقب حاکمان مصر چه بود و چرا مردم به قیام علیه آنان می پرداختند ؟ 6- کدام یک از پیامبران الهی در مصر به سر می بر دند ؟ 7- حضرت موسی در کجا و چرا به پیامبری برگزیده شد و چه درخواستی از فرعون کرد ؟ 8- آسیه که بود و چه کرد ؟ 9- چرا فرعون تصمیم به نابودی حضرت موسی و یارانش گرفت ؟ عاقبت آن ها ( حضرت موسی و فرعون ) را بنویسید . 10-ایلامی ها در کجا و چگونه زندگی می کردند ؟ 11-ایلامی ها شهر ها و قلعه های خود را در کجا ( و چرا ) می ساختند ؟ 12-پایتخت ایلام کجا بود؟ و چه خصوصیاتب داشت ؟ 13-شهر شوش چرا توسط چه کسانی ویران شد ؟ 14-کشور لیدی در کجا و چگونه پدید آمد و شغل مردم آن چه بود ؟ 15-چرا مردم لیدی در بازرگانی موفق تر از مردم شهر های دیگر بودند ؟ 16-چرا مردم لیدی اقدام به زدن سکه طلا و نتیجه این کار چه بود ؟ 17-پابتخت مردم لیدی چه نام داشت و علت زیبایی آن چه بود ؟ 18-بازرگانان کشور لیدی بیشتر با چه کشور هایی رایطه داشتن ؟ 19-دو اقدام مهم مردم لیدی چه بود ؟ 20-کشور فنیقیه در کجا واقع شده بود و مردم آن به چه کاری مشغول بودند؟ 21-فنیقی ها چه چیزهایی را از مردم لیدی و سایر کشور ها آموختند و مهمترین اخترع آن ها چه بود ؟ 22-شغل مشترک مردم یونان ، فنیقیه و لیدی چه بود ؟ 23-چند تا از کشور هایی را که توسط ایرانیان تصرف شد نام ببرید. 24-به نظر شما چه رنگی بیش از همه به جهان روشنایی بخشیده است ؟ چرا ؟ (اختیاری – امتیازی) درس شش : آریایی ها چه کسانی بوند؟ 1 آریایی ها چگونه اقوامی بودندو در کجا زندگی می کردند؟ 2 آریایی ها چند هزار سال پیش و از کجا اغاز به مهاجرت کردند؟ 3 علل مهاجرت آریایی ها را بنویسید. 4 قبل از ورود آریایی ها چه کسانی در فلات ایران زندگی می کردند؟ 5 چرا فلات از هر جهت برای سکونت آریایی ها مناسب بود؟ 6 آریایی ها سرزمینی را که به آن وار شده بودندچه نامیدند؟ 7 آریایی های مهاجر به ایران شامل چه اقوامی بودند؟ و در کجاها ساکن شدند؟ 8 آریایی ها پس ازساکن شدن درایران چگونه به زندگی خود ادامه دادند(درکجا ها زندگی وبه چه کاری مشغول شدند)؟ 9 پیامبر مردم ایران باستان چه کسی بود ، مردم را به چه اموری دعوت می کرد؟ 10 درباره ی زندگی زرشت و آیین زرتشتیان تحقیق کنید. (اختیاری _ امتیازی) درس هفتم : نخستین حکومتی که ایرانیان به وجود آوردند ! 1- بین ماد ها خانواده از چه جایگاه و آهمیتی بر خوردار است؟ 2- دیااکو که بود و چرا مورد توجه مردم قرار گرفت؟ 3- مادها با چه مشکلاتی روبه رو بودند و سرانجام برای رفع مشکلات خود چه تصمیمی گرفت؟ 4- دیااکو چگونه به فرمانروایی ماد ها برگزیده شد و کجا را پایتخت خود قرار داد و آن را چه نامید ؟ 5- هگمتانه یعنی چه ودر کجا قرار دارد ؟ 6- همسایگان ماد ها چه کسانی بودند و ماد ها به تقلید از ایشان چه کردند ؟ 7- دلیل و نتایج قدرتمند شدن ماد هد را بنویسید . 8- پس از سقوط آشور حکومت ماد با چه کشور هایی همسایه شد ؟ 9- دلایل ضعیف شدن حکومت ماد ها را بنویسید . 10-دلایل و نتایج نارضایتی پارس ها در حکومت ماد ها را نام ببرید . درس هشتم : حکومت هخامنشی چگونه به وجود آمد ؟ 1- پارس ها در کجا ساکن شدند ؟ وب هچه کاری مشغول شدند ؟ 2- بزرگترین قبیله ی پارس ها چه قبیله ای بود و ریاست آن با چه کسی بود ؟ 3- تصرف شمال خوزستان برای پارس ها و هخامنشیان ، چه نتایجی داشت ؟ 4- کوررش چه کسی بود و چگونه به حکومت ماد پایان داد ؟ 5- چه کشور هایی و چرا از تصرف ماد به دست کورش به وحشت افتادند و چه کار کردند ؟ 6- چرا کورش اقدام به تصرف لیدی و بابل کرد ؟ نتیجه تصرف آن ها را بنویسید . 7- حکومتی که کورش به وجود آورد چه نامیده می شد و چرا ؟ او چگونه فردی بود ؟ سرانجام او را بنویسید . 8- نام پسران کورش چه بود ؟ کدام یک جانشین پدر شد و چرا دستور قتل برادر خود را صادر کرد ؟ 9- کمبوجیه پس از قتل بردیا کجا را تصرف کرد و چرا تصمیم گرفت به ایران بازگردد ؟ عاقبت او را بنویسید . 10- گئومات چه کسی بود و چه کار کرد ؟ عاقبت او را بنویسید . 11- بزرگان پارسی چگونه و به فرماندهی چه کسی گئومات را به قتل رساندند ؟ درس نهم : اوضاع اداری و همسایگان ایران در زمان هخامنشیان 1- پس از قتل گئومات چه قیام هایی علیه هخامنشیان رخ داد و چه کسی بر آن ها غلبه کرد ؟ 2- کتیبه بیستون به دست چه کسی و درباره چه اموری نوشته شده است ؟ 3- اقدامات داریوش برای اداره امور کشور و قلمرو هخامنشیان را توضیح دهید . 4- شهربان چه کسی بود و چه وظیفه ای داشت و چه کسانی در کار ها به کمک می کردند ؟ 5- داریوش چرا و چگونه شهربان ها را کنترل می کرد ؟ 6- درباره چاپار و چاپارخانه و وظایف آن ها توضیح دهید . 7- چرا هخامنشیان چندین شهر را برای پایتختی خود برگزیده بودند ؟ 8- نام پایتخت های هخامنشیان و زمان استفاده از هر یک را بنویسید . 9- معروف ترین پایتخت هخامنشیان کجا بود و به دستور چه کسی و چگونه ساخته شده بود ؟ 10-مهمترین همسایه غربی ایران در زمان هخامنشیان چه کشوری بود؟ 11-شهرهای یونانی چگونه اداره می شدند ؟ دو شهر مشهور آن ها را نام ببرید . 12-چه تفاوتی بین حکومت و مردم اسپارت و آتن وجود داشت ؟ 13-آتنی ها بیشتر به چه چیزهایی علاقمند بودن؟ معروف ترین دانشمندان آن ها را نام ببرید . 14-آتنی ها چه کسانی را و چرا به بردگی می گرفتند؟ 15-رابظه هخامنشیان و یونانی ها چگونه بود؟نتیجه آن را بنویسید . درس دهم- چرا هخامنشیان سرنگون شدند؟ 1. چرا هخامنشیان کم کم به فساد دچار شدند؟ 2. چه عاملی موجب افزایش کشتار در دربار و قتل شاهان و شاهزادگان هخامنشی شد ؟ 3. چرا به تدریج افرادی نالایق و ضعیف به پادشاهی هخامنشیان رسید ند و نتیجه آن چه بود ؟ 4. کدام بک از ملل زیر سلطه هخامنشیان و چرا دست به شورش زدند؟نتیجه این شورشها را بنویسید . 5. دلایل و نتبجه اطاعت نکردن شهربان ها از حکومت هخامنشی را بنویسید . 6. چند مورد از مهمترین علل ضعف و سرنگونی هخامنشیان را بنویسید . 7. اسکندر چه کسی بود .و چگونه توانست بر یونان مسلط شود ؟ 8. اسکندر چرا و به چه بهانه ای یونانی ها را برای حمله به ایران تحریک کرد؟ 9. هدف یونانی ها از همراهی با اسکندر در حمله به ایران چه بود ؟ 10. اسکندر در زمان کدام پادشاه هخامنشی به ایران حمله کرد و نتیجه آن چه بود؟ 11. آریوبرزن چه کسی بود و چه کار کرد ؟سرانجام او را بنویسید. 12. اسکندر علاوه برایران چه جاهایی را تصرف کرد ؟ عاقبت او را بنویسید . 13. پس از مرگ اسکندر قلمرو او به چه قسمت هایی تقسیم شد و ایران سهم چه کسی شد ؟ 14. کدام یک از قسمت های قلمرو اسکند ر مهمتر بود ؟ چرا؟ 15. سلسله سلوکی توسط چه کسانی تشکیل شد و آنها چه سیاستی را و چرا در ایران پیش گرفتند ؟ 16. شهرهای سلوکیان محل استقرار چه کسانی بودو بیشتر در چه مسیری قرارداشتند ؟ 17. درباره مسیرو اهمیت جاده ابریشم توضیح دهید . درس یازدهم- اشکانیان بیگانگان را از ایران بیرون راندند. 1. پارت ها از چه نژادی بودند و در کجا سکونت داشتند ؟ شغل و خصوصیان آن ها را بنویسید . 2. ارشک ( اشک ) چه کسی بود و در کجا زندگی می کرد؟ علل اهمیت ناحیه زندگی او و خانواده اش را بنویسید . 3. چرا سلوکیان پیوسته درصدد جلب رضایت و دوستی با پارت ها بودند؟ 4. پس از مرگ اسکندر چه اختلافاتی بین سلوکیان پدید آمد ؟نتیجه آن را بنویسید . 5. بنیان گذار اشکانیان چه کسی بود و با استفاده ازر چه فرصتی و چگونه موفق به تاسیس حکومت اشکانیان شد ؟ 6. لقب جانشینان اشک چه بود و خاندان های بزرگ ایرانی چگونه و به چه شرطی به آن ها کمک می کردند؟ 7. چرا مبارزه اشکانیان علیه سلوکیان بیش از صد سال طول کشید و نتیجه این مبارزات چه بود ؟ 8. کدام یک از پادشاهان اشکانی موفق به کشتن پادشا سلوکیان شد ؟ 9. اقدامات مهرداد دوم را بنویسید .( ونیز علت انتقال پایتخت را ) 10. مهمترین همسایگان ایران در زمان اشکانیان را نام ببرید . 11. حکومت کوشانیان در کدام قسمت ایران تاسیس شد و چه دینی داشت ؟ 12. دولت روم در کجا تاسیس شد و چگونه با اشکانیان همسایه شد ؟ 13. لقب پادشاهان روم چه بود و چرا میان رومی ها و اشکانیان جنگ های خونینی در گرفت ؟ 14. چرا رومی ها در بیش تر جنگ ها از اشکانیان شکست می خوردند؟ 15. سورنا چه کسی بود و چه کارب کرد ؟ 16. برده ها چراو به رهبری چه کسی علیه رومی ها شورش کرند ؟ نتیجه آن را بنویسید. 17. حضرت عیسی در کجا و با چه هدفی ظهور کرد ؟ 18. رابطه بین گزینه ها را پیدا کنید و با خطی به یکدیگر وصل نمایید : اشک به قتل رسانید ن پادشاه سلوکیان فرهاد دوم وسعت بخشیدن به قلمرو اشکانیان مهرداد دوم رئیس قبیله پارت سورنا جنگ با کراسوس سردار رومی اسپارتاکوس قیام بردگان علیه رومی ها درس دوازدهم- چرا حکومت اشکانی منقرض شد ؟ 1. علل افزایش قدرت و نفوذ خاندان های ایرانی در عصر اشکانیان را بنویسید . 2. در زمان اشکانیان چه مجلس هایی و چرا به وجود آمدند و کار هر یک چه بود ؟ 3. در مواقع مهم اعضای دو مجلس ......... و شاهی ، با هم جمع می شوند و مجلسی به نام ...... را تشکیل می دادند. 4. در اواخر دوره ی اشکانی، چه مسائلی موجب کشمکش و خونریزی و ضعف و آشفتگی اوضاع شد ؟ 5. در زمان اشکانیان چه دین هایی و در کدام نواحی ایران وجود داشت ؟ 6. در دوره ی اشکانیان دین بیشتر مردم ایران چه بود ؟ 7. چرا روحانیون زرتشتی از شاهان اشکانی ناراضی بودند ؟ 8. چه عوامل موجب نگرانی و نارضایتی مردمم ، بزرگگان و روحانیون زرتشتی از اشکانیان شده بود ؟ 9. اردشیر بابکان فرمانروای کجا بود و چرا روحانیون زرتشتی به حمایت از او پرداختند؟ 10. آخرین پادشاه اشکانیان توسط چه کسی مغلوب ، و این سلسله پس از چند سال حکومت منقرض شد ؟ 11. شاهان اشکانی به مسائل ..........کشور توجه زیادی نداشتند . 12. رابطه ی بین گزینه ها را پیدا کنید و با خطی به یک دیگر وصل نمایید : بودایی مغرب ایران مسیحی جنوب ایران زردشتی فارس و آذربایجان مشرق ایران درس سیزدهم- تاسیس سلسله ی ساسانی 1. درباره اردشیر و خاندان او و علت فدرت گرفتن آن ها توضیح دهید . 2. اردشیر چگونه به فرمانروایی پارس رسید و چه کسی و چرا از به قدرت رسیدن او نگران شد ؟ 3. اردشیر چه قولی به روحانیون زردشتی داده بود ؟ 4. چرا بزرگان حاضر به همکاری با اردشیر در قیام علیه اشکانیان شدند؟ 5. چرا اردوان به جنگ اردشیر رفت و نتیجه جنگ آن ها چه بود ؟ 6. علت ناگذاری سلسله ی ساسانی به این نام را بنویسید . 7. اردشیر چگونه حکومتی بزرگ و قدرتمند به وجود آورد ؟ 8. اهداف اردشیر از ایجاد سپاه دائمی چه بود ؟ 9. اردشیر برای جلب رضایت موبدان زردشتی چه اقداماتی کرد ؟ 10. تاسیس سلسله ی ساسان چه تحولاتی در امور دینی زردشتیان ایجاد کرد؟ 11. مانی چه کسی بود و چه کار کرد ؟ 12. کتاب معروف مانی چه نام داشت و چگونه نوشته شده بود؟ 13. چه کسانی به طرفداری از مانی پرداختند و لقب پیروان او چه بود؟ 14. چه کسانی و چرا به مخالفت با آیین مانی پرداخیتند ؟ سرانجام مانی را بنویسید . 15. در اوایل حکومت ساسانیان چه دین هایی در ایران رواج داشت ؟ 16. از چه زمانی آیین زردشتی به دین رسمی کشور تبدیل شد ؟ 17. چگونه مسیحین به دین رسمی رومی ها تبدیل شد ؟ 18. چرا کنستانیتین پایتخت خود را به شهر قسطنطنیه منتقل کرد ؟ نتایج این اقدام او را بنویسید. 19. امپراطوری روم چگونه به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد ؟ 20. در دوره ی ساسانیان ، روابط ایران و روم شرقی چگونه بود ؟چرا؟ 21. همسایگان ایران در زمان ساسانیان را نام ببرید. 22. دولت حیره چگونه به وجود آمد و وظیفه آن چه بود ؟ 23. همسایه شرقی ایران در زمان ساسانیان چه کشوری بود و روابط ایران با آن کشور چگونه بود؟ 24. رابطه بین گزینه های الف و ب را پیدا کرده و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید : الف – محل عبادت زردشتی ها – یکی از علل جنگ میان ایران و روم – اردشیر –شاپوراول – کنستانتین – همسایه جنوبی ایران ب- آیین جدید مانی - آتشکده ها – تشکیل سپاه دائمی – ارمنستان – رسمی کردن مسیحیت در روم – حکومت حیره 25. سه مورد از مهمترین تفاوت های حکومت ساسانیان با حکومت اشکانیان را بنویسید .( مقایسه درس 12 و 13 ) درس چهاردهم- وضع ایران در زمان ساسانیان چگونه بود؟ 1. نام پایتخت معروف ساسانیان چه بود و در کجا قرارداشت ؟ 2. تیسفون چگونه شهری بود ومعروف ترین بنای آن چه نام داشت ؟ 3. کاخ کسری چگونه کاخی بود و چه کسانی در آن زندگی می کردند؟ 4. شاهان ساسانی ، مالیات های گرفته شده از مردم را صرف جه اموری می کردند؟ 5. ساسانیان مردم را به چند طبقه تقسیم می کردند؟ آن ها را نام ببرید. 6. در زمان ساسانیان ، طبقه اشراف از چه امتیازاتی برخوردار بودند؟ 7. اشراق یا بزرگان عصر ساسانی به چند دسته تقسیم می شدند ؟ آنها رانام برده و وظیفه ی هر یک را بنویسید . 8. در زمان ساسانیان ، طبقه دوم شامل چه کسانی می شد و این طبقه به چه دسته هایی تقسیم می شد و افراد آن از چه چیزی محروم بودند؟ 9. درزمان ساسانیان ، پرداخت مالیات ها برعهده چه کسانی بود و صرف چه اموری می شد ؟ 10. علت نارضایتی بیشتر مردم از پادشاهان ساسانی چه بود؟ 11. تکالیف و حقوق طبقه اشراف و بزرگان را با طبقه مردم معمولی ، در عصر ساسانیان ، با یکدیگر مقایسه کنید . 12. جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید : الف – معروف ترین بنای تیسفون ............بود. ب - در دوره ساسانیان مردم به دو طبقه ........... و .............تقسیم می شدند . ج - روحانیون زردشتی اداره ی ............و ...............را برعهده داشتند . 13. کدام یک از گزینه های زیر با هم ارتباط دارند ؟ موبدان محرومیت از درس خواندن کارمندان حکومت جنگاوران روحانیون زردشتی دبیران فرماندهان سپاه کشاورزان و پیشه وران پرداخت مالیات نگهداری حساب ها دفاع از مرزها اداره آتشکده ها درس پانزدهم- سقوط دولت ساسانی 1. مشهورترین پادشاه ساسانی چه کسی بود ؟ اقدامات او را بنویسید . 2. چه کسی علیه خسرو پرویز شورش کرد ؟نتیجه جنگ آن ها را بنویسید. 3. خسرو پرویز چگونه موفق به شکست بهرام چوبین شد ؟ 4. پیامبر اسلام چه نامه ای به خسرو پرویز نوشت و واکنش وی چه بود؟ 5. چرا خسرو پرویز به روم لشکر کشید و این لشکر کشی چه نتایجی داشت ؟ 6. رومیان با استفاده از چه فرصتی به ایران حمله کردند و از این حمله چه نتیجه ای گرفتند ؟ 7. چه عواملی موجب نارضایتی و شورش مردم علیه خسرو پرویز شد ؟ سرانجام او را بنویسید. 8. پس از خسرو پرویز ، اوضاع ساسانیان چگونه شد ؟ 9. در آستانه ی حمله مسلمانان به ایران، چه عواملی موجب ضعف ساسانیان و نارضایتی مردم شده بود؟ 10. در چه شرایطی و با چه اهدافی مسلمانان به جنگ با ساسانیان پرداختند و کجا را تصرف کردند؟ 11. نام آخرین پادشاه ساسانی و سرانجام او را بنویسید . 12. دلایل استقبال مردم ایران ازاسلام چه بود و پس از آن چه دوره ای در تاریخ ایران آغازشد ؟ 13. مهمترین علل سقوط دولت ساسانی وپیروزی مسلمانان را بنویسید . 14. جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید : الف – خسرو پرویز با شورش یکی از سرداران خود به نام ........رو به رو شد . ب- با ورود اسلام به ایران دوره ی جدید ی به نام .........در تاریخ ایران آغاز شد. ج- درزمان پادشاهی ..........پیامبر اسلام (ص) در مدینه ، مردم را به دین اسلام دعوت می کرد. 15. میان کدام یک ار گزینه ای زیر رابطه وجود دارد ؟ انوشیروان پاره کردن نامه ی پیامبر(ص) خسرو پرویز آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم مشهورترین پادشاه ساسانی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:31  توسط علیرضا سالاری.  |